מיהם היורשים על פי דין? מה עושים כאשר המת לא הותיר אחריו יורשים? מהם החלקים השונים בעיזבון? ותשובות לשאלות נוספות

ירושה על פי דין, משמעה ירושה במקרה בו מוריש לא השאיר אחריו צוואה, שאז הנכסים שהותיר אחריו, דהיינו עזבונו, עובר ליורשים על פי דין, בהתאם להוראות חוק הירושה התשכ"ה – 1965.

 מיהם היורשים על פי דין?

 סעיף 10 לחוק הירושה קובע כי מקום בו המוריש לא הותיר אחריו צוואה, יהיו יורשיו מבני משפחתו:

 • מי שהיה במות המוריש בן זוגו.
 • ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם.

חוק הירושה קובע סדרי עדיפויות בין קרובי המשפחה של המוריש, ככל שלא הניח אחריו המוריש קרובים מדרגה ראשונה, ירשו אותו קרוביו מדרגה שניה, וככל לא הניח אחריו המוריש קרובים מדרגה שניה ירשו אותו קרוביו מדרגה שלישית, כדלקמן:

 • דרגה ראשונה: בן הזוג של המוריש, ילדי המוריש, נכדיו וניניו.
 • דרגה שניה: הורי המוריש, אחיו ואחיותיו.
 • דרגה שלישית: לסביו/סבתותיו של המוריש, דודיו ובני דודיו.

יובהר, כי ילד מאומץ וצאצאיו יורשים את המוריש כילד ביולוגי לכל דבר ועניין.  

החלקים בעיזבון 

 • ככלל, יורשי המנוח השייכים לאותה דרגת קירבה, יירשו אותו בחלקים שווים.
 • חוק הירושה קובע כי בן זוגו של המוריש נוטל מן העיזבון את המיטלטלין, כולל מכונית נוסעים השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף.
 • אם הותיר אחריו המוריש ילדים, נכדים או הורים, יורש בן הזוג חצי מן העיזבון.
 • אם הותיר אחריו המוריש אחים או סבים וסבתות – יורש בן הזוג שני שלישים מן העיזבון.
 • אם ערב מותו של המוריש היה בן הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעיזבון, יירש בן הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העיזבון.
 • החלקים הנותרים לאחר שירש בן הזוג את חלקו לפי העניין, יתחלקו בין שאר היורשים שווה בשווה.
 • אם לא הניח המוריש קרוב מן המנויים לעיל, יורש בן הזוג את העיזבון כולו.

מוריש שלא הותיר אחריו יורשים

מקום בו לא הותיר אחריו המוריש קרובים מכל דרגה שהיא, תירש אותו המדינה כיורשת על פי דין. חוק הירושה עוד קובע כי מה שירשה המדינה ישמש למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד. שר האוצר רשאי להעניק מנכסי העיזבון או לשלם, בתחום שוויים של נכסי העיזבון שהגיעו לידי המדינה אחרי סילוק חובות העיזבון, תשלום חד-פעמי או תשלומים חוזרים למנויים להלן:

 • לאדם שערב מות המוריש היו מחסורו של המוריש.
 • לאדם או לתאגיד שערב מות המוריש היה מחסורו של המוריש עליו.
 • לבן-משפחתו של המוריש או של בן זוגו שאינו מיורשיו על פי דין.

כתבות נוספות

 

0 תגובות

אתה יכול להיות הראשון להגיב לכתבה.

דעתך חשובה - הגב לכתבה