מה הם המקרים בהם יש להוציא צו ירושה? מה כולל התהליך? מי יכול להוציא את הצו? ומידע חשוב נוסף

במקרה בו נפטר אדם ולא הותיר אחריו צוואה, על מנת לחלק את עיזבונו בין יורשיו, יש לפנות לאחת מלשכות רשם לענייני ירושה (כפי שיפורט בהמשך) או לאחד מבתי הדין הרבניים ולהגיש בקשה לקבלת צו ירושה. למעשה, צו הירושה הינו צו משפטי הניתן על ידי הרשם לענייני ירושה בו נקבעת זהות היורשים על פי דין וחלקם בעיזבון.

לפי הנחיות הרשם לענייני ירושה, לטופס הבקשה יש לצרף ארבעה סטים של המסמכים הבאים (מקור אחד ושלושה העתקים):

טופס בקשה לצו ירושה חתום בידי המבקש, מאומתת על ידי עורך דין, נוטריון, שופט, דיין בבית דין דתי או ראש הרשות מקומית.

• שני שוברי תשלום ששולמו בבנק הדואר או באמצעות האינטרנט. על פי תעריפי האגרות הקבועים בתקנות בן זוג, הורה, או ילד של מי שנפטר עקב פעולות מלחמה או איבה או נפטר בשירות צבאי, פטורים מתשלום האגרה. את סכומי האגרות וביצוע התשלומים ניתן לבדוק ולבצע באתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה.

• תעודת פטירה מקורית או העתק נאמן למקור.
• הודעות לכל היורשים על הגשת הבקשה לצו ירושה, באישור ובחתימה של כל היורשים, או בצירוף אישור על משלוח ההודעה בדואר רשום.
• מקום בו הבקשה מוגשת על ידי עורך דין, בשם המבקש, יש לצרף גם ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור.
• בבקשה לצו ירושה של מנוח שלא היה תושב ישראל, יש לצרף בנוסף למסמכים שפורטו בסעיף הקודם, את המסמכים הבאים :
א. נסח רישום מקרקעין המעיד על הימצאות מקרקעין כלשהם ע"ש המנוח, אישור כי קיים חשבון ע"ש המנוח בבנק או כל נכס אחר בבעלות המנוח באזור סמכותו של הרשם אליו מוגשת הבקשה.
ב. כל מסמך זר יישא חותמת קונסול ישראל במדינה בה הונפק או חותמת "אפוסטיל".
ג. תרגום נוטריוני לעברית של כל מסמך הכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית וערבית).
ד. חוות דעת הדין הזר – את חוות הדעת מכין משפטן מומחה לדין הזר.
ה. צו פורמלי.

היכן מוגשת הבקשה לצו ירושה?

תקנה 13 א לתקנות הירושה התשנ"ח – 1998 קובעת כדלקמן:

• בקשה לצו ירושה יש להגיש ללשכת הרשם לענייני ירושה שבאזור פעולתה היה מושבו של המוריש במותו.
• במידה ולא היה מושבו של המוריש בארץ, תוגש הבקשה לרשם לענייני ירושה שבאזור פעולתו נמצאים נכסים מנכסי העיזבון.
• במידה ונמצאו נכסים מנכסי העיזבון באזורי פעולתם של רשמים לענייני ירושה שונים והוגשה בקשה בקשר לעיזבון פלוני לאחד מהם, לא יהיו עוד האחרים מוסמכים לעניין אותו עזבון.
• בכל מקרה, רשאי הממונה הארצי, על פי בקשת צד לבקשה להורות על העברתה לרשם באזור פעולה אחר, אם כל המבקשים או רובם מתגוררים מחוץ לאזור הפעולה של הרשם לענייני ירושה המוסמך או מטעמים מיוחדים אחרים שיירשמו.

לאיזה לשכה פונים?

קיימות חמש לשכות של הרשם לענייני ירושה: בתל אביב, בחיפה, בנצרת, בבאר שבע ובירושלים. כאמור לעיל, את הבקשה יש להגיש על פי רוב ללשכה שבאזורה גר המוריש במותו. על מנת לדעת איזה ישוב שייך לאיזה לשכה, יש לעיין בטבלת הסמכות המקומית המחלקת את כלל היישובים בארץ לפי לשכות באתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה.

הטיפול בבקשה

• מסמכי הבקשה נבדקים באם צורפו לבקשה כל מסמכי היסוד והאם הבקשה ערוכה עפ"י החוק והתקנות.
• מזכירות הרשם מזינה את פרטי המנוח והבקשה למחשב.
• הבקשה מקבלת מס' תיק באפוטרופוס הכללי.
• העתק זהה של הבקשה המקורית, על כל נספחיה, מועבר לבא כח היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי, לצורך בדיקה משפטית מעמיקה וקביעת עמדתו לבקשה.
• העתק שלישי נשלח בחזרה למגיש הבקשה או לבא כוחו, עם מדבקה ועליה מספר הבקשה.
• כל בקשה לצו ירושה מתפרסמת בעיתון יומי (ידיעות אחרונות). המעוניין להתנגד לה, יעשה זאת תוך 14 יום מתאריך הפרסום בעיתון.
• תגובת בא כח היועץ המשפטי לבקשה תינתן תוך 45 ימים מהתאריך שמופיע על המדבקה בבקשה.

סוגי התגובות של ב"כ היועמ"ש לממשלה ומשמעותן:

• הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים – משמעה שב"כ היועמ"ש אישר את הבקשה. התגובה מועברת ללשכת הרשם, ובמקביל נשלחת למבקש או לבא כוחו. במקרה זה יש להמתין לצו המבוקש שישלח בדואר או להחלטה כי התיק עבר לביהמ"ש.
• הודעה על כוונה להתערב בהליכים – משמעה שב"כ היועמ"ש מבקש מביהמ"ש לקיים דיון בבקשה ולא ניתן להכין צו ע"י הרשם. התיק יועבר לבית המשפט לענייני משפחה המתאים, והחלטה על כך תישלח בדואר למבקש או בא כוחו.
• דרישת פרטים – משמעה שבבקשה חסרים פרטים וב"כ היועמ"ש לממשלה טרם אישר את הבקשה. תגובה זו נשלחת רק למבקש או בא כוחו ועליהם להשלים פרטים אלה על מנת שהבקשה תאושר.
• דרישה להגיש בקשה מתוקנת – יש להגישה בשלושה עותקים ובצרוף האגרה הקבועה בתקנות למזכירות הרשם לענייני ירושה.

קבלת הצו
צו קיום הצוואה יינתן אך לאחר שב"כ היועמ"ש לממשלה ימציא לרשם לענייני ירושה הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים. לאחר קבלת תגובת בא-כוח היועץ המשפטי לבקשה, ולאחר שחלפו המועדים להגשת הודעת התנגדות יינתן צו קיום צוואה.
באתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה ניתן לבדוק את מצב ההליכים בתיק, ואם נתקבלה החלטה בכתובת זו.

כתבות נוספות

 

21 תגובות

 1. שמעון תורג'מן הגיב:

  כיצד מאתרים היכן ניתנו צווי ירושה משנת 2006 ואילך וכיצד מקבלים העתקים נאמנים למקור?

 2. שמעון תורג'מן הגיב:

  קיבלתנו (אני וכל אחי ואחיותי) צו ירושה בעבר עבור הורי שנפטרו והצווי ירושה אבדו לנו כיצד מאתרים היכן הם ניתנו על מנת להוציא העתקים נאמנים למקור?

 3. רחל הגיב:

  לאחר שקיבלתי צו קיום צוואה, למי לפנות על מנת לממש את הצוואה ולשנות בעלות ורישום בטאבו של הדירה?

 4. יואב גיורא הגיב:

  הבטחתם כי תסבירו "מי יכול להוציא את הצו", אך לא היסברתם.
  האם כל יורש רשאי לבקש צו ירושה? באם למנוח יש בעל\אישה או ילדים האם ניתנת להם זכות ראשונים להגיש את הבקשה (על פני היורשים האחרים)?

דעתך חשובה - הגב לכתבה