מי זכאי לקבלת קצבת שאירים? מתי והיכן תוכלו לקבל אותה, מידע אודות מענקים מיוחדים כגון מענק בר מצווה, מענק נישואין, מענק שאירים, דמי מחייה ועוד

אלמן/ה ויתומים של תושב/ת ישראל שנפטר/ה, זכאים לקבל קצבת שאירים ולכן יכולים לפנות אל המוסד לביטוח לאומי בכדי לתבוע דמי המחייה להם הם זכאים.

מה הם תנאי הזכאות לקבלת הקצבה?
הנפטר היה בעת פטירתו תושב ישראל
דורש הקצבה נמנ/ית עם שאיריו של האדם המת בעודו היה בחיים שילם הנפטר את דמי הביטוח ולא היה פיגור בתשלום
האדם הנפטר השלים תקופת אכשרה
תקופת ביטוח לאישה נשואה שנפטרה – יש לעיין במידע באתר ביטוח לאומי 

אופן הגשת התביעה לקצבת שאירים
בכדי להגיש את התביעה לקבלת הקצבה עליכם למלא את טופס התביעה לקצבת שאירים.

בטופס עצמו מפורטים כל המסמכים שעליכם לצרף לתביעה.
את הטפסים והמסמכים ניתן לשלוח בדואר.
את התביעה חשוב להגיש לביטוח הלאומי לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר יום הפטירה.
במידה והתביעה הוגשה לאחר 12 החודשים מיום הפטירה – הזכאי לקבלת הקצבה יקבל אותה רטרואקטיבית בעבור תקופה שלא עולה על 12 חודשים.

מהו המועד לקבלת התשלום?
קצבת שאירים משולמת לזכאים בכל חודש ב-28  בחודש.
לאחר שהתביעה תאושר תקבלו הודעה שתיידע אתכם בדבר התשלום הראשון.
במידה והאדם הנפטר קיבל קצבת זקנה או קצבת נכות – תשולם קצבת השאירים החל מה-1, חודש לאחר חודש הפטירה של אותו אדם.

במידה והנפטר לא קיבל קצבת נכות או זקנה הקצבה תשלום באופן הבא:
במידה והשאירים נמצאו זכאים להשלמת הכנסה, הקצבה תשולם מ-1 בחודש הפטירה.
במידה והשאירים לא נמצאו זכאים להשלמת הכנסה הקצבה תשולם מה-1 בחודש הפטירה, זאת במידה והפטירה התרחשה לפני ה-16 בחודש, ומה-1 בחודש שלאחר חודש הפטירה, במידה  והפטירה התרחשה לאחר ה-15 בחודש.

היכן משולמת קצבת השאירים?
הקצבה מועברת ישירות אל חשבון הבנק של האדם הזכאי לקבל אותה, זאת בתנאי שהחשבון מתנהל על שמו של אותו אדם בלבד, או שלו ושל הורהו, בנו, בתו, אחיו או אחותו.

במידה ומדובר ביישוב שאין בו סניפי בנקים או במקרים חריגים (לדוגמה מקרים של בעל חשבון מוגבל), הקצבה תשולם באמצעות סניפי הדואר, כולל דואר נע. במקרה מסוג זה, על הזכאי להודיע למוסד לביטוח לאומי באיזה סניף דואר ברצונו לקבל את הקצבה.

את הקצבה על הזכאי למשוך עד ה-19 בחודש שלאחר חודש התשלום. במידה ולא ימשוך את הקצבה עד מועד זה – אותה קצבה תצורף לאחד התשלומים הקרובים.
במידה והזכאי לא משך את הקצבה המגיעה לו במשך 3 חודשים ברציפות – יופסק התשלום עד לבירור עם אותו אדם.

מהו מענק בר-מצווה? 
מענק בר-מצווה הוא מענק המשולם לילדה שהגיעה לגיל 12 שנה או לילד בהגיעו לגיל 13 שנה.
גובה המענק: 5,507 שקלים (מעודכן לתאריך 01.01.2011) .

* ילד יתום משני הוריו, המקבל בשל עובדה זו שתי קצבאות שאירים, זכאי למענק מכוח כל הורה.

מהו מענק שאירים ולמי הוא משולם?
מענק שאירים הוא מענק המשולם באופן חד פעמי במקרים הבאים:

לאלמנה או אלמן שעדיין לא מלאו להם 40 שנה ואין להם ילדים.
לאדם אלמן שקיבל קצבת שאירים כאלמן שיש עמו ילד, ובשלב מאוחר יותר כאשר הילד אינו עונה כבר להגדרת ילד, והאלמן אינו זכאי להמשך תשלום קצבת השאירים בגלל הכנסותיו הגבוהות.
לאלמן שאין לו ילד וקיבל קצבת שאירים עקב הכנסותיו החודשיות הנמוכות, ובשלב מאוחר יותר הכנסותיו גדלו מעל תקרת ההכנסה המרבית, תיפסק זכאותו לקצבת שאירים וישולם לו מענק שאירים.
במידה ובעתיד הכנסותיו של אותו אדם יהיו שוב נמוכות מתקרת ההכנסה המרבית – תיבדק זכאותו לקצבת שאירים חודשית. במידה ותאושר לו קצבת השאירים, ינוכה מקצבת השאירים מענק השאירים ששולם לו בעבר.
גובה המענק – סכום של 36 קצבאות חודשיות.

מהו מענק נישואין?            
מענק זה משולם לאלמן/ה המקבלים קצבת שאירים ונישאו פעם נוספת.
גובה המענק – סכום של 36 קצבאות חודשיות.
המענק משולם בשני שיעורים: הראשון לאחר יום הנישואין והשני בתום שנתיים.
אלמן/ה שנישאו לא זכאים יותר לקבל קצבת שאירים, יחד עם זאת בתנאים מסוימים הם עשויים להיות זכאים להמשך תשלום הקצבה:

1. במידה והאלמן/ה שנישאו פתחו בהליכי גירושין או התגרשו בתוך 10 שנים מהיום בו נישאו.
2. האלמנה שבה ונישאה והכנסת בעלה בחודש הנישואין לא עולה על ההכנסה המרבית – 4,735 ש"ח (נכון לתאריך 01.01.2011) ,
וגם במידה ונתקיים אחד מאלה:
א. בעלה לא מסוגל לפרנס ולכלכל את עצמו.
ב. ביום נישואיהם של השניים מלאו לבעלה החדש 60 שנה.

מהם דמי מחיה לילדים ומי זכאי להם?
יתום, שבעקבות פטירתו של ההורה משולמת לו קצבת שאירים או גמלת שאירים מיוחדת.
יתום משני הוריו המקבל שתי קצבאות שאירים, זכאי גם לקבל דמי מחיה מכוחו של כל הורה.
דמי המחיה משולמים גם ליתומים שלומדים במדינת ישראל ושעיקר זמנם מוקדש להכשרה מקצועית או ללימודים על-יסודיים, זאת בתנאי שסיימו גם 8 שנות לימוד חובה, והחזקתם אינה על חשבון מדינת ישראל. נוסף על התנאים האלה, מתקיים גם מבחן הכנסות.

אלמן/ה זכאים לקבל דמי מחיה בעבור ילדיהם, גם אם לא משולמת תוספת קצבה בעבורם.

מהם הניכויים מתשלום הקצבה?
דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות, ניכויים אחרים מהקצבה.

מהי תוספת השלמת הכנסה?
תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים תשולם לכם, על פי חוק הבטחת הכנסה, כדי להבטיח לכם הכנסה מינימלית.

מהי גמלת שאירים מיוחדת?
במידה ואת תושבת ישראל והיית נשואה לתושב ישראל שנפטר, והוא לא היה מבוטח בביטוח שאירים מכיוון שעלה לארץ ישראל לראשונה לאחר גיל 60 – 62, בהתאם לחודש לידתו – ישלם המוסד לביטוח לאומי לך ולילדי הנפטר גמלת שאירים מיוחדת, זאת על חשבון משרד האוצר, ובלבד שאת עונה על כל התנאים המפורטים.

קבלת קצבת שאירים בעת שהות בחו"ל
במידה ואתה שוהה בחו"ל, תשולם לך קצבת השאירים בחו"ל עד 6 חודשים לכל היותר.
במידה ויצאת לחו"ל מ-1 באוגוסט 2009 ואילך, תשולם לך קצבת השאירים בחו"ל עד 3 חודשים.
הקצבה תשולם לחשבון הבנק שלך במדינת ישראל.

במידה ואתה מתכוון לשהות בחו"ל יותר מ–3 חודשים, עליך ליידע בכתב את המוסד לביטוח לאומי (למחלקת זקנה ושאירים) על נסיעתך.
במקרים מיוחדי המוסד לביטוח לאומי ימשיך לשלם לך את הקצבה בעת שהותך בחו"ל גם אם חלפו התקופות שצוינו למעלה.

מהו מענק חימום?
מענק זה משולם לזכאים לקבל קצבת שאירים אחת לשנה, בחודש אוקטובר,במידה וענו על כל הקרטריונים הבאים:
האדם הגיע לגיל פרישה.
האדם מקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת השאירים באחד מהחודשים הבאים: אוקטובר, נובמבר, או דצמבר באותה השנה.
האדם מתגורר באזור שמוגדר כ"קר", זאת על פי חוק הבטחת הכנסה, חודשיים לפחות.
המענק הוא משפחתי.

גובה מענק זה הוא 522 שקלים (נכון לתאריך 01.09.2011) , מענק זה מצורף באופן אוטומטי לקצבת השאירים אותה מקבל אותו אדם בחודש אוקטובר בכל שנה.

כתבות נוספות

 

16 תגובות

    דעתך חשובה - הגב לכתבה