חברה קדישא רחובות

חברה קדישא רחובות

משרדי חברה קדישא רחובות ממוקמים במועצה דתית רח' גיא-אוני 223 ת"ד 7 מיקוד 12000 מספרי הטלפון למידע כללי: 04-693-6277 04-693-0582 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא רחובות: בן-שימול גבריאל 04-693-8203 , 057-7235-848