חברה קדישא קרית -אתא

חברה קדישא קרית -אתא

משרדי חברה קדישא קרית -אתא ממוקמים בחברה קדישא – אשכנזים נורדאו 2 ת"ד 34 מיקוד 28000 מספרי הטלפון למידע כללי: 04-844-9959. לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא קרית -אתא : דסקל מיכאל 04-844-6929 מנהל-גשייד ישראל 04-844-0385